ผู้บริหารนายกิมหงวน  ชึรัมย์
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูนายมานพ  สัมมาวรกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางกัญญา โคตรวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน


เวลาออนไลน์

เมษายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
  ♣ วิชาการดอทคอม
  ห้องสมุดดิจิตอล
  thaiwbi.com 
  ♣ คณิตศาสตร์ออนไลน์
  ชมรมครูคณิตศาสตร์
  การทดลองเสมือน 
  English & Fun
  การศึกษาต่อ
  เว็บไซต์ สสวท. 
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
  คณิตดอทคอม
  พระพุทธศาสนา 
  บทเรียนออนไลน์ 
  ♣ ฝึกทักษะการออกเสียง 
  โทรทัศน์ครู
  สทศ.

ราคาน้ำมันวันนี้

 วิสัยทัศน์ พันธกิจวิสัยทัศน์ (Vision)           โรงเรียนลำดวนพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยอย่างทั่วถึง  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
พันธกิจ (Mission) โรงเรียนลำดวนพิทยาคม   มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาการวัยเรียนในเขตบริการตำบลลำดวนและตำบลใกล้เคียง  โดยจัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย   เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
   เพื่อให้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนลำดวนพิทยาคม ที่ได้กำหนดไว้  ทางโรงเรียนโดยคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้ร่วมกันกำหนดพันธกิจเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ โดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน  พันธกิจของโรงเรียนลำดวนพิทยาคม  มีดังนี้
  1.จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
  2.จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา  โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  3.จัดให้มีการพัฒนาครูเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4.จัดระบบการนิเทศ  กำกับติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง


 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนลำดวนพิทยาคม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-08-16 (720 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


โรงเรียนลำดวนพิทยาคม
ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  31160
HS3RXV : webmaster
อีเมลผู้ดูแลระบบ kruyad@hotmail.com
     


ออกแบบโดย...สมุนไพรดอทคอม